شیر

شیر زیر صندلی
دسته

Category: VALVE

Name: PRESSURE CONTROL VALVE

Code: 2132